nl en de fr c0
0
Shopping cart
€ 0,00

Download general terms and conditions

Algemene voorwaarden
 
Toetershop.nl
 
Artikel 1.Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. Toetershop.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Swell Stock Trading BV handelend onder de naam “Toetershop.nl” gevestigd aan de Izaak Enschedeweg 50 te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58.98.95.60;
  2. overeenkomst: de overeenkomst die via de website tot stand komt;
  3. klant: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die via de website een overeenkomst sluit met Toetershop.nl;
  4. product: het product dat Toetershop.nl via de website aanbiedt;
  5. website: de website www.toetershop.nl die door Toetershop.nl wordt beheerd.
 
Artikel 2.Algemeen
 1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Toetershop.nl en de klant die via de website tot stand komt.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Toetershop.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 
Artikel 3.Aanbod
 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Het aanbod van Toetershop.nl op de website geldt zolang de voorraad strekt.
 3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Toetershop.nl niet.
 5. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
 
Artikel 4.Website
 1. Toetershop.nl garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
 2. Toetershop.nl is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.
 
Artikel 5.Gebruiksvoorwaarden
 1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
 3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Toetershop.nl of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
 
Artikel 6.Prijzen en verzendkosten
 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten en exclusief eventuele invoerrechten.
 2. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant de bestelling kan bevestigen duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.
 3. Toetershop.nl heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 
Artikel 7.Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” heeft geklikt.
 2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Toetershop.nl de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Toetershop.nl heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Toetershop.nl.
 
Artikel 8.Betaling
 1. Aan de klant worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:
  1. via iDEAL;
  2. via een creditcard (Mastercard en Visa);
  3. via PayPal;
  4. voorafgaand aan de levering door het factuurbedrag over te maken op het IBAN nummer van Toetershop.nl;
  5. na de levering door het factuurbedrag over te maken op het IBAN nummer van Toetershop.nl.
 2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen.
 
Artikel 9.Levering en leveringstermijn
 1. Het product wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres. Indien de klant na de bestelling zijn afleveradres wenst te wijzigen, dan dient de klant dat binnen 24 uur na de bestelling via de e-mail aan Toetershop.nl kenbaar te maken.
 2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
 3. Indien Toetershop.nl het product niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt Toetershop.nl de klant daarvan telefonisch of via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Toetershop.nl eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
 4. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.
 6. Indien het bestelde product niet binnen de vermelde leveringstermijn is aangekomen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Toetershop.nl.
 7. Indien Toetershop.nl onverhoopt een verkeerd product naar de klant heeft opgestuurd, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Toetershop.nl. In een dergelijk geval wordt zo spoedig mogelijk het juiste product naar de klant opgestuurd.
 
Artikel 10.Montage
 1. Het product wordt door Toetershop.nl niet gemonteerd.
 2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het product gemonteerd wordt overeenkomstig de technische bijlage die bij het product geleverd wordt.
 
Artikel 11.Verplichtingen van de klant
 1. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben en gebruiken, op welke wijze dan ook, van het product, is alleen de klant verantwoordelijk.
 2. Alle gegevens en inlichtingen die door Toetershop.nl zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.
 
Artikel 12.Herroepingsrecht
 1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Toetershop.nl heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
 2. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Toetershop.nl kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
 3. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Toetershop.nl terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
 4. De klant kan ook, zonder eerst Toetershop.nl ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 terugsturen naar Toetershop.nl. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
 5. De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.
 6. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Toetershop.nl overeenkomstig artikel 12.9 aan de klant terugbetaalt.
 7. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. De hoogte van deze verzendkosten worden voor het tot stand komen van de overeenkomst op de website aan de klant kenbaar gemaakt.
 8. Het risico van de retourzending rust bij de klant.
 9. Toetershop.nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van het product) restitueren.
 10. Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.
 
Artikel 13.Retouradres
 1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:
  •  
Izaak Enschedeweg 50
2031 CS Haarlem
 •  
 
Artikel 14.Conformiteit
 1. Toetershop.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Toetershop.nl binnen 2 maanden nadat de klant het gebrek ontdekt heeft.
 3. Indien de klant aantoont dat het product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door Toetershop.nl het factuurbedrag van het product gecrediteerd en aan de klant terugbetaald of, indien de klant dat wenst, wordt een nieuw product naar de klant opgestuurd. De aansprakelijkheid van Toetershop.nl is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 15.
 4. Om te onderzoeken of het geleverde product gebrekkig is, kan Toetershop.nl van de klant verlangen dat de klant het product, op kosten van Toetershop.nl, naar Toetershop.nl terugstuurt.
 5. Indien uit het onderzoek van Toetershop.nl naar aanleiding van de klacht blijkt dat een gebrek en/of schade aan het product is ontstaan:
  1. door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
  2. doordat het product niet is gemonteerd in overeenstemming met de technische bijlage die bij het product is geleverd;
  3. doordat er wijzigingen aan het product zijn uitgevoerd;
  4. doordat aan het product zaken zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden;
  5. doordat het product is gebruikt voor een ander soort voertuig dan waarvoor het product gemaakt is;
  6. door van buitenkomende omstandigheden waarop Toetershop.nl geen invloed kan uitoefenen,
dan wordt de klacht door Toetershop.nl verder niet in behandeling genomen en is Toetershop.nl niet aansprakelijk voor die schade en/of het gebrek aan het geleverde product.
 
Artikel 15.Aansprakelijkheid
 1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Toetershop.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.
 2. De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Toetershop.nl is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
 3. Toetershop.nl kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Toetershop.nl zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Toetershop.nl is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
 4. Toetershop.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Toetershop.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Toetershop.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 6. Indien Toetershop.nl de prijs voor het product heeft gecrediteerd omdat de klant claimt dat het product gebrekkig is, dan kan Toetershop.nl nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de klant lijdt doordat de klant het product toch gebruikt en/of gemonteerd heeft.
 7. Toetershop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of vanwege het product of schade aan het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of doordat het product verkeerd is gemonteerd door de klant of door een door de klant ingeschakelde derde.
 8. Toetershop.nl stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of boetes wegens verkeersovertredingen die direct, of indirect te wijten zijn aan het gebruik van het product. Bepaalde producten zijn wettelijk niet toegestaan op de openbare weg. Het gebruik van producten die officieel niet op de openbare weg mogen gebruikt worden, is geheel voor risico van de klant.
 9. Toetershop.nl is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product en dat het product correct en veilig wordt gemonteerd en gebruikt. Het gebruik van het product is geheel voor risico van de klant.
 10. Voor schade ontstaan tijdens de montage aan het product en/of aan het voertuig waaraan het product gemonteerd wordt, kan Toetershop.nl niet aansprakelijk worden gesteld.
 11. Toetershop.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die is ontstaan doordat het voertuig waaraan het product is gemonteerd, is komen stil te staan door het (stroom)verbruik van het product.
 12. Toetershop.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de klant het product heeft gemonteerd op een voertuig waarvoor het product niet bestemd is.
 13. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het product, sluit Toetershop.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 14. Toetershop.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van en/of mankementen aan het voertuig waaraan het product gemonteerd is.
 15. Toetershop.nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 16. Toetershop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, omzet of gemiste besparingen.
 17. Indien Toetershop.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Toetershop.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Toetershop.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Toetershop.nl beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product.
 18. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Toetershop.nl of haar ondergeschikten.
 
Artikel 16.Overmacht
 1. Toetershop.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Toetershop.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 2. Indien Toetershop.nl weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Toetershop.nl de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.
 
Artikel 17.Klantenservice en klachten
 1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Toetershop.nl. De klantenservice van Toetershop.nl is op de volgende wijzen bereikbaar:
Via het telefoonnummer:      +31 (0)23 58 48 343
Via het e-mailadres:           info@toetershop.nl
 1. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
 2. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
 3. Klachten worden door Toetershop.nl in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.
 
Artikel 18.Privacy
 1. Toetershop.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 
Artikel 19.Intellectuele eigendomsrechten
 1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Toetershop.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Toetershop.nl mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
 
Artikel 20.Beveiliging en internet
 1. Toetershop.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.
 
Artikel 21.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen de klant en Toetershop.nl zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Toetershop.nl gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Toetershop.nl zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Official dealer of:

We ship with:


 

Contact

Toetershop
Izaak Enschedeweg 50
2031 CS Haarlem

t: 0031 (0) 23 58 48 343
e:info@toetershop.nl